Principal Investigator

Hong Xu
Hong Xu, Ph.D.
Senior Investigator

Team Members

Zhe Chen
Zhe Chen Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Fan Zhang
Fan Zhang Ph.D.
Scientific Support Staff
Yi Liu
Yi Liu Ph.D.
Pre-Doctoral Fellow
Yi Zhang
Yi Zhang Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Zong-Heng Wang
Zong-Heng Wang Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Cameron Roots
Cameron Roots
Postbaccalaureate
Samantha Slavin
Samantha Slavin
Postbaccalaureate