Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual for the Filipino Community

Session 3 Handout Gawing Bahagi ng Iyong Buhay ang Pisikal na Aktibidad – Aking Personal na Tala

Download Gawing Bahagi ng Iyong Buhay ang Pisikal na Aktibidad – Aking Personal na Tala pdf document (264k) handout.

Pangalan:

Subaybayan ang iyong progreso araw-araw. Magsimula nang dahan-dahan. Maglayong makaabot ng 60 o higit pa sa isang araw.

Aking Personal na Tala
  Linggo Lunes Martes Miyerkoles Huwebes Biyernes Sabado
Halimbawang 1 Linggo 5 min. 5 10 10 15 15 15
Linggo 1              
Linggo 2              
Linggo 3              
Linggo 4              
Linggo 5              
Linggo 6              
Linggo 7              
Linggo 8              

Read Make Physical Activity Part of Your Life – My Personal Record in English.

Back to Session 3

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.
Last Updated March 2012
Skip footer links and go to content
Twitter icon Twitter External link Disclaimer         Facebook icon Facebook image of external link icon         YouTube icon YouTube image of external link icon