Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual for the Filipino Community

Session 2 Handout Aking Card na Pangkagipitan

Download Aking Card na Pangkagipitan pdf document (294k) handout.

 • Pangalan
 • Kapanganakan
 • Telepono sa Bahay
 • Mga Contact na Pangkagipitan
  • Pangalan
  • Kaugnayan
  • Telepono
 • Duktor ng Pamilya
  • Telepono
 • Panlokal na klinika/Ospital
  • Telepono
 • Mga Nunerong Pangkagipitan
  • Fire Department
  • Local Police Department
 • Nayroon ka ba ng anuman sa mga sumusunod na kundisyon?
  • Sakit sa puso
  • Atake sa Puso Kamakailan
  • Mataas na presyon ng dugo
  • Diyabetis
  • Iba pa
 • Mga kasalukuyang Paggagamot
 • Mga Alam na Allergy
 • Iba pa

Read My Emergency Card in English

Back to Session 2

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.
Last Updated March 2012
Skip footer links and go to content
Twitter icon Twitter External link Disclaimer         Facebook icon Facebook image of external link icon         YouTube icon YouTube image of external link icon