Accessible Search Form           Advanced Search

Maging Matalino sa Pangangalaga ng Iyong Puso: Kontrolin ang mga ABC ng Diyabetis

Download Maging Matalino sa Pangangalaga ng Iyong Puso: Kontrolin ang mga ABC ng Diyabetis pdf document (309k, 2 pages) handout.

Ang ilang mga tao ay mayroong paunang diyabetis, na kapag ang mga antas ng asukal sa dugo ay mas mataas sa normal, ngunit hindi sa saklaw ng diyabetis. Ang mga taong may ganitong kundisyon ay maaaring bawasan ang peligro ng pagbuo ng diyabetis sa pamamgitan ng pagbabawas ng kaunting timbang at pagdaragdag ng kanilang pisikal na aktibidad.

Kung mayroon kang diyabetis, ang pagkontrol sa iyong antas ng asukal sa dugo ay makatutulong na maiwasan ang mga kumplikasyon.

Ang mga ABC ng Diyabetis

Kung mayroon kang diyabetis, ang tatlong pangunahing hakbang ay maaaring makatulong sa iyo na mahusay na mapamahalaan ang iyong diyabetis at babaan ang iyong peligro ng pagkakaroon ng atake sa puso at stroke. Sundin ang mga ABC na ito:

  • Ang A ay para sa pagsubok na A1C, na pinaikling hemoglobin A1C. Sinusukat ng pagsubok na ito ang iyong katamtamang asukal sa dugo sa nakaraang 3 buwan. Ipinapaalam nito sa iyo kung ang iyong antas ng asukal sa dugo ay nakokontrol. Kunin ang pagsubok na ito ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang taon.
  • Bilang na dapat hangarin: mas mababa sa 7
  • Ang B ay para sa presyon ng dugo. Kung mas mataas ang presyon ng iyong dugo, mas magiging mahirap ang paggana ng iyong puso. Kunin ang presyon ng iyong dugo sa bawat pagbisita sa duktor.
  • Bilang na dapat hangarin: mas mababa sa 130/80 mmHg
  • Ang C ay para sa kolesterol. Panatilihin ang isang normal na antas ng kolesterol. Ang “masamang” kolesterol, o LDL, ay namumuo at binabarahan ang iyong mga ugat. Kunin ang iyong kolesterol nang hindi bababa sa isa sa isang taon.
  • Bilang na dapat hangarin: mas mababa sa 100 mg/dL

Tiyakin na tanungin ang iyong duktor:

  • Ano ang mga numero ng aking ABC?
  • Ano ang dapat na mga puntiryang numero ng aking ABC?
  • Anong mga pagkilos and dapat kong gawin upang maabot ang mga puntiryang numero ng aking ABC?

Isulat ang mga pagbabago na gagawin mo para sa linggong ito upang makontrol ang iyong asukal sa dugo, presyon ng dugo, o kolesterol.

Read the “Be Smart About Your Heart: Control the ABCs of Diabetes” handout in English.

Back to Session 7

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon