Accessible Search Form           Advanced Search

Mga Payo sa Pag-inom ng Gamot para sa Mataas na Presyon ng Dugo

Download Mga Payo sa Pag-inom ng Gamot para sa Mataas na Presyon ng Dugo pdf document (211k) handout.

 1. Tiyaking iinom ka ng gamot araw-araw tulad nang sinabi sa iyo ng iyong duktor, hindi lamang sa mga araw na hindi maganda ang iyong pakiramdam.
 2. Sabihin sa duktor ang mga pangalan ng lahat ng iba pang mga gamot, panlunas sa bahay, herb, o pandagdag na iniinom mo. Dalhin ang lahat kapag mayroon kang appointment sa duktor.
 3. Sabihin kaagad sa duktor kung may kakaiba kang nararamdaman sa iyong gamot o nagkakasakit ka. Hilingin sa duktor ang pagbabago o paglipat sa isa pang uri ng gamot.
 4. Punang muli ang iyong reseta bago ka maubusan ng gamot.
 5. Ipasuri ang iyong presyon ng dugo nang madalas upang makita kung umeepekto sa iyo ang gamot.
 6. Huwag tumigil sa pag-inom ng iyong gamot kung maayos na ang iyong presyon ng dugo. Iyon ay nangangahulugang tumatalab ang gamot.

Mga katanungang dapat itanong sa duktor:

Kapag binigyan ka ng duktor ng gamot para sa mataas na presyon ng dugo, tanungin:

 1. Ano ang pangalan ng (mga) gamot?
 2. Dami ng iinuming gamot:
 3. Kailan dapat inumin ang (mga) gamot?
 4. Ano ang dapat kainin o inumin kasabay ng (mga) gamot:
 5. Ligtas bang inumin ang ibang mga gamot nang sabay-sabay?
 6. Anong numero ang kaagad na matatawagan sa sandaling magkaroon ng problema:

Read the “Tips for Taking Medicine for High Blood Pressure” handout in English

Back to Session 4

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon